1. POLITICA DE PRIVACIDADE. INTRODUCCIÓN.

A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE é parte integrante do Aviso Legal da Web https://formacion.clusterticgalicia.com/

Cluster TIC Galicia cumpre rigurosos estándares e políticas a hora de tratar os seus datos persoais. Neste fin, implementamos os requisitos contidos no Reglamento General de la Unión Europea de Protección de Datos ("RGPD") así como noutras disposicións legais que puideran resultar aplicables.

Por iso, Cluster TIC Galicia, Edificio CEM (Centro de Emprendemento) - Cidade da Cultura 15707 Gaias, Santiago de Compostela, respeta a súa privacidade e a dos seus datos persoais.. Con tal fin perseguimos garantizar que os seus datos persaoais estén protexidos ó adoptar as medidas de seguridade técnicas e organizativas que satisfazan os estándares de seguridade actuais.

 

2. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

¿Quen é o responsable dos seus datos?

Os datos persoais do alumnado serán incorporados e tratados no ficheiro cuxo responsable é a Consellería de Educación e Formación Profesional, Secretaría Xeral de Formación Profesional coas finalidades específicas previstas na Resolución da Secretaría Xeral de Formación Profesional publicada, sen prexuízo de que a O beneficiario poderá actuar como encargado non exclusivo do tratamento dos datos correspondentes aos participantes. O órgano responsable do tratamento é a Consellería de Educación e Formación Profesional, a Secretaría Xeral de Formación Profesional e o enderezo onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición aos seus datos. o seu tratamento Dereito a presentar reclamación ante a Autoridade de Control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente antes: “Secretaría Xeral de Formación Profesional rúa de Alcalá, 34, 28014 Madrid”.

 

3. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS E CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS

Con que finalidade e durante canto tempo trataremos os teus datos persoais?

CEOE tratará os seus datos como usuario, de forma manual e/ou automática, para os seguintes fins específicos:

 • Manter a súa condición de usuario/solicitante/estudante,
 • A xestión específica do usuario/solicitante/estudante da WEB,
 • A xestión das consultas que formule a través da web.

 

Que categorías de datos tratamos?

De acordo coas finalidades mencionadas, Cluster TIC Galicia trata as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, razón social, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, código postal, teléfono.
 • Datos de tráfico e localización.
 • Metadatos de comunicacións electrónicas

O usuario garante que os datos facilitados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que se puidese ocasionar como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta que conta co seu consentimento e comprométese a ceder a información contida nesta cláusula, eximindo a Cluster TIC Galicia de calquera responsabilidade ao respecto. Non obstante, Cluster TIC Galicia poderá realizar comprobacións para comprobar este feito, adoptando as medidas de debida dilixencia correspondentes, de acordo coa normativa de protección de datos.

Cando se recollan datos persoais a través do formulario, será necesario que facilite, polo menos, os marcados cun asterisco, xa que, de non facilitar estes datos que se consideran necesarios, Cluster TIC Galicia non poderá aceptar nin xestionar o servizo Web. ou consulta formulada.

 

Canto tempo conservamos os teus datos?/strong>

Cluster TIC Galicia conservará os datos persoais dos usuarios só durante o tempo necesario para realizar os fins para os que foron recollidos, sempre que non sexan revogados os consentimentos outorgados. Posteriormente, se é o caso, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos. Os datos tamén se conservarán mentres se manteña a relación de interese entre o interesado e a Cluster TIC Galicia e durante os prazos legais ou contractuais previstos para o exercicio de calquera acción ou reclamación do que dispoña o interesado ou Cluster TIC Galicia.

No caso dos datos que nos facilite en relación co envío de currículos das ofertas de traballo nas que queira subscribirse, conservaranse durante un ano, a partir da data da última actualización. Transcorrido este prazo, sen ser actualizados, os datos serán eliminados, salvo indicación en contrario.

 

Que medidas de seguridade implementamos para coidar os teus datos?

Dende o compromiso de Cluster TIC Galicia coa protección dos datos persoais e a privacidade dos usuarios, polo tanto, co fin de protexer os distintos tipos de datos reflectidos nesta política de privacidade, levará a cabo as medidas técnicas de seguridade necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión o alteración.

Cluster TIC Galicia tratará os seus Datos de acordo cos requisitos de seguridade aplicables ao tratamento de datos segundo o art. 32 GDPR.

Para iso, contamos con amplas medidas de protección técnicas e organizativas que cumpren os estándares de TI recoñecidos internacionalmente e que se revisan regularmente.

Deste xeito, garantimos que os seus Datos están axeitadamente protexidos en todo momento contra o uso indebido ou calquera outra forma de tratamento prohibido.

Cluster TIC Galicia adopta os niveis de seguridade esixidos polo Regulamento de Protección de Datos aprobado polo REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46/CE (RGPD), tendo aplicadas as medidas técnicas e organizativas oportunas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco que se deriva do tratamento dos datos persoais, como o caso accidental. ou destrución, perda ou alteración ilícitas dos datos persoais transmitidos, almacenados ou tratados doutro xeito, ou comunicación ou acceso non autorizado a ditos datos, que poidan ocasionar en particular danos físicos, materiais ou inmateriais. Non obstante o anterior, as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e pode haber filtracións por accións maliciosas de terceiros.

Cluster TIC Galicia bloqueará os datos cando xa non sexan necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foron recollidos, de conformidade co disposto na lexislación de protección de datos. Non obstante, poderá seguir utilizando os datos para os fins de envío de comunicacións comerciais anteriormente indicadas sempre que o usuario non revogue o consentimento prestado.

Nos formularios de recollida de datos que a Cluster TIC Galicia poida establecer en cada momento serán obrigatorios os campos sinalados cun asterisco ou “obrigatorio”, polo que se o usuario non facilita os datos correspondentes, Cluster TIC Galicia poderá denegar o servizo correspondente.

 

4. COMUNICACIÓNS DE DATOS

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Cluster TIC Galicia compartirá os seus Datos con terceiros para os fins especificados nesta Nota Informativa sobre protección de datos.

Ao comunicar os seus Datos, sempre adoptaremos as medidas adecuadas para garantir que os seus Datos sexan tratados, protexidos e comunicados de acordo coas obrigas legais aplicables.

En xeral, os seus Datos Persoais permanecen na sede de Cluster TIC Galicia na medida do posible.

Neste sentido, tamén respectamos o principio de minimización de datos.

Cluster TIC Galicia tamén poderá compartir os seus Datos con outros terceiros, como provedores de servizos externos ou provedores de servizos informáticos, CRM, consultores externos ou socios colaboradores para os fins previstos nesta Política ou no marco de calquera outro deber de información ou informe xurídico.

Cluster TIC Galicia garantirá que os devanditos terceiros cumpren coas súas respectivas obrigas de confidencialidade.

Co fin de garantir o cumprimento dos requisitos exixidos pola normativa de protección de datos, Cluster TIC Galicia asinará convenios con todos aqueles terceiros cos que comparta os seus Datos.

Así mesmo, informámoslle de que determinados datos, no marco da normativa vixente ou da relación contractual que poida manter con Cluster TIC Galicia, poderán ser comunicados a:

 • As administracións públicas con competencia nos sectores de actividade de Cluster TIC Galicia, cando así o estableza a normativa vixente.
 • As Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e as autoridades xudiciais en virtude do establecido na Lei.

 

Que facemos en caso de transferencia internacional de datos?

No caso de que, no ámbito das operacións de tratamento descritas nos apartados anteriores, os seus Datos sexan tratados en países fóra da UE ou do Espazo Económico Europeo ("EEE") respecto dos cales non existe unha decisión de adecuación da Comisión Europea. , Cluster TIC Galicia garantirá que os seus Datos sexan tratados de acordo coas normas europeas de protección de datos.

Na medida en que sexa necesario e para garantir a seguridade das transferencias de datos a destinatarios en países fóra da UE ou do EEE, utilizaremos acordos de transferencia internacionais baseados en cláusulas contractuais tipo ou outros mecanismos que permitan a transferencia de datos segundo a normativa de protección de datos, incluíndo a adopción de medidas de protección técnicas e organizativas adecuadas para a protección dos datos transmitidos.

Podes obter unha copia destas garantías contactando co noso delegado de protección de datos de Cluster TIC Galicia ou responsable de seguridade, tal e como se indica a continuación.

Algúns países fóra da UE xa foron declarados como países cun nivel adecuado de protección de datos similar ao de Europa. Isto significa que, de conformidade coa normativa de protección de datos aplicable, calquera transferencia a eses países non require unha aprobación oficial independente nin un acordo separado.

 

5. LEGITIMACIÓN NO TRATAMIENTO

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

Datos persoais significa calquera información sobre unha persoa física identificada ou identificable ("Datos").

Como usuario, prestas o teu consentimento para que CEOE poida tratar os datos persoais que nos facilitas no momento de realizar a túa alta co fin de poder atender e xestionar a túa solicitude concreta, sendo estes datos recollidos necesarios para o mantemento e cumprimento de dita relación.

Segundo se indica neste formulario a disposición do usuario, a finalidade do tratamento é a xestión dos cursos de formación nos que estea inscrito.

Vostede como usuario pode revogar o dito consentimento mediante solicitude por escrito dirixida ao seguinte enderezo postal: Cluster TIC Galicia, EDIFICIO CEM MONTE GAIÁS, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA ou a dirección de correo electrónico  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

6. OS SEUS DEREITOS COMO INTERESADO E O SEU DEREITO A PRESENTAR UNHA RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE SUPERVISIÓN

Como usuario/interesado afectado polo tratamento, pode exercer determinados dereitos en relación con nós de acordo co RGDP e demais normativa de protección de datos aplicable a través do noso servizo de información ou contacto cuxos datos se indican no apartado 9 deste documento. A seguinte sección contén a explicación dos dereitos que tes como suxeito de datos segundo o GDPR.

 

Dereitos dos usuarios/interesados:

Como interesado, en particular ten dereito a exercer fronte á Cluster TIC Galicia os seguintes dereitos derivados do RGDP:

 • Dereito de acceso (art. 15 RGDP): en calquera momento pode solicitar que lle facilitemos a información sobre os seus Datos que teñamos almacenados. Esta información fai referencia, entre outros aspectos, ás categorías de datos que tratamos, ás finalidades do tratamento, á procedencia dos Datos no caso de que non os recollamos directamente de vostede e aos destinatarios aos que puidemos. para comunicar os seus Datos. , no seu caso. Podes recibir unha copia gratuíta dos Datos obxecto do contrato. Se desexa obter copias adicionais, reservámonos o dereito de cobrarlle unha taxa por elas.
 • Dereito de rectificación (art. 16 RGDP): pode solicitar a rectificación dos seus Datos. Tomaremos as medidas adecuadas para manter os seus Datos, que almacenamos e procesamos de forma continua, precisos, completos, actualizados e adecuados en función da información máis recente que nos proporcione.
 • Dereito de supresión (art. 17 RGDP): pode solicitar a supresión dos seus Datos, sempre que se cumpran os requisitos legais aplicables. Por exemplo, segundo o art. 17 GDPR este pode ser o caso

Se os Datos xa non son necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito; se retira o consentimento no que se basea o tratamento e o tratamento non se basea noutra base legal; se se opón ao tratamento dos seus Datos e non hai motivos lexítimos imperiosos para o tratamento, ou se se opón ao tratamento con fins de mercadotecnia directa; se os Datos foron tratados ilícitamente, salvo que o tratamento sexa necesario: para o cumprimento dunha obriga legal que requira o tratamento dos seus Datos, en particular no que respecta aos termos legais de conservación da documentación; para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.

 • Dereito á limitación do tratamento (art. 18 RGDP): Pode obter a limitación do tratamento dos seus Datos: se impugna a exactitude dos Datos, durante un período que nos permita comprobar a exactitude dos mesmos; se o tratamento é ilícito e se opón á eliminación dos seus Datos e solicita no seu lugar a limitación do seu uso; se xa non necesitamos os teus Datos, pero ti os necesitas para o establecemento, exercicio ou defensa de reclamacións; se se opuxo ao tratamento, mentres verifica se os nosos motivos lexítimos prevalecen sobre os seus.
 • Dereito a portabilidade dos datos (art. 20. RGDP): Se o solicita, transmitirémoslle os seus Datos na medida en que tecnicamente sexa posible a outro responsable do tratamento. Non obstante, só terá este dereito se o tratamento se basea no seu consentimento como base legal. En lugar de recibir unha copia dos seus Datos, tamén pode solicitar que os transmitamos directamente a outro controlador que nos indique.
 • Dereito de oposición (art. 21 RGDP): Pode oporse en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, ao tratamento dos seus Datos, no caso de que se trate dun tratamento baseado no seu consentimento ou no noso interese lexítimo ou en o interese legal último dun terceiro. Neste caso, deixaremos de procesar os seus Datos. Este último non é de aplicación se podemos acreditar motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalecen sobre os seus intereses, ou se precisamos dos seus Datos para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións ou suxestións.

 

Prazo para a atención dos dereitos dos interesados:

En Cluster TIC Galicia sempre intentamos responder ás túas solicitudes nun prazo de 30 días.

Non obstante, este prazo poderá ser prorrogado por razóns relacionadas co dereito do interesado de que se trate ou coa complexidade da súa solicitude.

 

Restricións á hora de facilitar información cando se atendan os dereitos dos interesados:

En determinadas situacións, é posible que non poidamos proporcionarlle información sobre todos os seus Datos debido ás disposicións ou requisitos legais. No caso de que nos vexamos obrigados a denegar a súa solicitude de información neste caso, tamén indicaremos os motivos da denegación ao mesmo tempo.

 

Reclamación ante a autoridade de control:

Cluster TIC Galicia tómase moi en serio as túas queixas e dereitos. Non obstante, no caso de que considere que non atendemos na súa totalidade ningunha reclamación ou reclamación en relación coa protección dos seus datos, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

7. TEXTOS LEGAIS

Pode consultar o texto do RGDP na seguinte web: agpd.es

 

8. MODIFICACIÓNS A ESTA NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que se produzan cambios significativos na forma en que tratamos os seus Datos, informarémosche destes cambios no seu momento a través deste sitio web ou doutros medios establecidos contigo para tal fin.

 

9. POLITICA DE COOKIES

Cookie é un ficheiro que se descarga no teu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer usuario.

O navegador do usuario almacena cookies no disco duro só durante a sesión actual, ocupando un espazo de memoria mínimo e sen prexudicar o ordenador.

As cookies non conteñen ningún tipo de información persoal específica, e a maioría delas elimínanse do disco duro ao final da sesión do navegador (as chamadas cookies de sesión).

A maioría dos navegadores aceptan cookies como estándar e, independentemente delas, permiten ou impiden cookies temporais ou almacenadas na configuración de seguridade.

Sen o seu consentimento expreso, ao activar as cookies no seu navegador, os datos almacenados non se vincularán nas cookies cos seus datos persoais proporcionados no momento do rexistro ou da compra.

O SITIO WEB de Cluster TIC Galicia utiliza 'cookies' co fin de permitir e facilitar a interacción do usuario con ela, así como a calidade da páxina segundo os hábitos e estilos de navegación dos usuarios. Así mesmo, informámoslle de que os servizos de estatística -propios ou externos-, empregados pola WEB de Cluster TIC Galicia poderán utilizar 'cookies' co fin de establecer métricas e patróns de uso do sitio. O acceso, uso e, en xeral, a navegación no SITIO WEB de Cluster TIC Galicia implican necesariamente o consentimento do USUARIO para o uso de "cookies" por parte de Cluster TIC Galicia e/ou os seus prestadores de servizos.

 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta páxina ou SITIO WEB?

Cookies de sesión e técnicas: Manteñen ao USUARIO identificado ante o SITIO WEB, permitindo a súa interacción co mesmo.

Nome da cookie

Duración

Descripción

Cookies da sesión de Joomla

Por exemplo:

0e78b380d7ddd794d4d8eb486c1330dd

Sesión

É unha cookie con moitos caracteres dispostos de forma aleatoria, dito de outra maneira, é unha cookie de seguridade do CMS Joomla. Forman parte do sistema de xesitón de contidos do sitio web que sólo están activadas para a sesión actual, e gardan o nick de usuario para evitar introducilo páxina por páxina.

Cookie propia: Edif              

60 días

Almacenar a fonte do tráfico (landing) pola que o usuario accedeu ao sitio e queda identificado.

 

Cookies de análisisSon aquelas que ben tratadas por Cluster TIC Galicia ou por terceiros, permítenos cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estadístico da utilización que fan os usuarios do servicio ofertado. Pra iso, analízase a navegación na nosa páxina web co fin de mellorar a oferta de produtos ou servicios que ofrecemóslle.

Nome da cookie

Duración

Finalidade

__utma

2 anos a partir da configuración ou actualización

Distinguir usuarios e sesións de forma anónima, determinar novas sesiones o visitas, almacenar a fonte de tráfico e a campaña que explica cómo chegou o usuario ao sitio, almacenando datos de variables personalizadas do visitante, distinguindo usuarios e otros datos estadísticos.

__utmb

30 minutos a partir da configuración ou actualización

__utmc

Fin da sesión do navegador

__utmz

6 meses a partir da configuración ou actualización

__utmv

2 anos a partir da configuración ou actualización

_ga

2 anos

 

Cookies de redes sociais:

Nome da cookie

Duración

Finalidade

_fbp

3 meses (Facebook)

Almacenar e face seguimento do número de visitas.

__atuvc

13 meses (para compartir de Addthis)

A cookie __atuvc é creada e leída polo JavaScript do sitio para compartir de Addthis cara o cliente, co fin de asegurarse de que o usuario ve o reconto actualizado se comparten una páxina e volven a ela antes de que se actualice a caché de conta de accións. Ningún dato da cookie se envía de novo a AddThis e sacalo ao desahibilitar as cookies podría provocar un comportamento inesperado para os usuarios.

__atuvs

1 año

Comparte contido cunha amplia gama plataformas de redes e recursos compartidos. Almacena un contador actualizado de páxinas compartidas


As cookies permiten ao propietario da páxina ou do SITIO WEB almacenar ou recuperar certa información sobre varias variables, como; o número de veces que a páxina foi visitada polo USUARIO, garantir a sesión do USUARIO durante a súa navegación pola páxina web ou SITIO, a forma en que utiliza o seu equipo, etc., todo isto para ser recoñecido como USUARIO. É necesario sinalar que o bloqueo de todas as cookies pode desactivar determinados servizos e funcionalidades.

 

¿Cómo desactivar ou eliminar as Cookies?

Podes permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no teu ordenador configurando as opcións do navegador instalado no teu ordenador.

A función de Axuda da maioría dos navegadores indica como configurar o seu navegador para que non acepte cookies, para que che avise cada vez que recibas unha nova cookie e para desactivar todas as cookies por completo.

Con carácter xeral, informámoslle de que os navegadores ofrecen as seguintes opcións de configuración en relación coa instalación de cookies:

 • Que o navegador rexeite todas as cookies e, polo tanto, que non se instale ningunha cookie de ningunha páxina web no seu terminal.
 • Que o navegador avise antes de que se produza a instalación da cookie para que poida decidir se acepta ou non a súa instalación.
 • Que o navegador só rexeite as cookies de terceiros dos sitios web que visita pero non as que usa o sitio web que navega. Ademais, pode desactivar ou eliminar datos similares utilizados polos complementos do navegador, como "Cookies Flash", cambiando a configuración destas extensións ou visitando o sitio web do fabricante.

O Usuario acepta expresamente, mediante a utilización deste Sitio, o tratamento da información recollida na forma e para as finalidades anteriormente mencionadas. E tamén recoñece coñecer a posibilidade de rexeitar o tratamento de tales datos ou información rexeitando o uso de Cookies seleccionando a configuración adecuada para tal fin no seu navegador. Aínda que esta opción para bloquear as Cookies no seu navegador pode non permitirlle utilizar plenamente todas as funcionalidades do Sitio Web.

Lembra que podes permitir, bloquear ou eliminar estas cookies cando queiras a través das opcións de configuración do teu dispositivo ou terminal, así como do teu navegador de internet. Para iso, pode consultar a información de soporte máis actualizada dos devanditos dispositivos ou navegadores para saber como se pode eliminar as cookies, xa que o xeito pode diferir entre as diferentes versións e sistemas operativos. Como exemplo:

 • Para Internet Explorer, pincha aquí
 • Para Mozilla Firefox, pincha aquí
 • Para Google Chrome, pincha aquí
 • Para Safari, pincha aquí

 

10. CONTACTA CON NÓS

Por favor, envíe calqueira solicitude/petición a: Cluster TIC Galicia,  EDIFICIO CEM MONTE GAIÁS, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA.

Por favor, envíe calquiera petición vía email a seguinte dirección de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.