Cláusula inscrición cursos

Cando solicitas a túa inscrición nun curso ofrecido na nosa web, autorizas o tratamento dos teus datos a CLÚSTER TIC GALICIA, con domicilio en Edificio CEM (Centro de EmprendImento) - Cidade da Cultura 15707 Gaias, Santiago de Compostela, onde poderás exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad e, no seu caso, o de revogación do teu consentimento, remitindo escrito indicando o dereito que queres exercitar, acompañando copia do teu DNI ou NIE. Tamén poderás exercitar os teus dereitos, en igual forma, a través da conta infoantimailspammer@clusterticgalicia.com.

Así mesmo, se o curso no que solicitas a túa inscrición, é xestionado por un centro terceiro colaborador, os teus datos serán comunicados ao titular do curso, coa finalidade de que inicie os trámites necesarios para formalizar a túa matrícula.

Con independencia de que o curso sexa impartido e xestionado directamente por nós ou por un centro terceiro colaborador, para tramitar a túa matriculación e poder realizar titorías durante a realización do curso, será necesario que o titular do curso póñase en contacto contigo, a través de medios electrónicos (correo electrónico, whatsapp, SMS, etc.) para solicitarche a documentación necesaria para formalizar a túa matrícula, resolver as túas dúbidas e realizar un seguimento do teu avance no curso, así como tramitar e xustificar a subvención ante o Organismo Público competente.

A finalidade do tratamento é xestionar a túa solicitude de praza no curso solicitado, así como todas as tarefas inherentes ao proceso de matrícula e posterior desenvolvemento da acción formativa. Así mesmo, ao facilitar os teus datos persoais e aceptar esta cláusula, autorizas o envío de comunicacións por medios electrónicos relativas á oferta formativa que CLÚSTER TIC GALICIA e outros centros terceiros colaboradores ofertan dentro da súa actividade como entidades de Formación Profesional para o Emprego. A lexitimación do tratamento é o teu consentimento ao solicitar voluntariamente a túa inscrición no curso seleccionado (Art. 6.1 a RGPD) e en caso de formalizarse a matrícula, a existencia dun contrato de formación (Art. 6.1 b RGPD) e o cumprimento de obrigacións legais (Art. 6.1 c RGPD).

Os teus datos non van ser obxecto de transferencias internacionais.

Manteremos os teus datos durante o prazo de tempo que esixa a normativa aplicable.

Por último, informámosche que se consideras que o tratamento dos teus datos non se axusta á normativa de aplicación, poderás interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.